RTHK 《精靈一點》 髖關節退化

【媒體訪問】

究竟喺咩情況下要做全髖關節置換手術呢?而全髖關節置換手術同半髖關節置換手術又有咩分別呢?機械臂輔助到底點樣協助手術提升安全性 ?長期病患患者做手術前需要做咩準備去減少併發症出現呢?

傅俊謙醫生會喺呢集RTHK 《精靈一點》 講解有關全髖關節置換手術。大家click入去睇片了解多啲啦!

想知多啲?即刻睇︰ bit.ly/3IH9nSg

More on our Facebook page